Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

Tính tích phân của 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​ = ∫ 2 3 ​ [ ( x − 1 ) 2 − 5 ] 3 ( x − 1 ) 2 + 2 ​ [ 4 ( x − 1 ) + 7 ] d x ​ = ∫ 1 2 ​ ( u 2 − 5 ) 3 u 2 + 2 ​ ( 4 u + 7 ) d u ​ = 4 ∫ 1 2 ​ ( u 2 − 5 ) 3 u 2 + 2 ​ u d u ​ + 7 ∫ 1 2 ​ ( u 2 − 5 ) 3 u 2 + 2 ​ d u ​ = 4 J − 7 L Xét J = ∫ 1 2 ​ ( u 2 − 5 ) 3 u 2 + 2 ​ d u ​ . Đặt t = 3 u 2 + 2 ​ ⇒ u 2 = 3 t 2 − 2 ​ ⇒ u d u = 3 t d t ​ = 2 17 ​ 1 ​ ( ln 17 ​ + 14 ​ 17 ​ − 14 ​ ​ − ln 17 ​ + 5 ​ 17 ​ − 5 ​ ​ ) = 2 17 ​ 1 ​ ln ( 17 ​ + 14 ​ ) ( 17 ​ − 5 ​ ) ( 17 ​ − 14 ​ ) ( 17 ​ + 5 ​ ) ​ Xét L = ∫ 1 2 ​ ( u 2 − 5 ) 3 u 2 + 2 ​ d u ​ .Đặt u t = 3 u 2 + 2 ​ ⇒ u 2 t 2 = 3 u 2 + 2 ⇒ u 2 = t 2 − 3 2 ​ ⇒ u d u = ( t 2 − 3 ) 2 − 2 t d t ​ ⇒ 3 u 2 + 2 ​ d u ​ = u ( u t ) u d u ​ = 2 t / ( t 2 − 3 ) − 2 t d t / ( t 2 − 3 ) 2 ​ = t 2 − 3 d t ​ . Khi đó : L = ∫ 1 2 ​ ( u 2 − 5 ) 3 u 2 + 2 ​ d u ​ = ∫ 2 14 ​ /2 ​ ( t 2 − 3 2 ​ − 5 ) ( t 2 − 3 ) d t ​ = ∫ 2 14 ​ /2 ​ 17 − 5 t 2 d t ​ = 5 ​ 1 ​ . 2 17 ​ 1 ​ ln ∣ ∣ ​ 17 ​ − t 5 ​ 17 ​ + t 5 ​ ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ 2 14 ​ /2 ​ = 2 85 ​ 1 ​ ln ( 70 ​ − 2 17 ​ ) ( 2 5 ​ + 17 ​ ) ( 70 ​ + 2 17 ​ ) ( 2 5 ​ − 17 ​ ) ​ ⇒ I 1 ​ = 4 J − 7 L = 2 17 ​ 4 ​ ln ( 17 ​ + 14 ​ ) ( 17 ​ − 5 ​ ) ( 17 ​ − 14 ​ ) ( 17 ​ + 5 ​ ) ​ − 2 85 ​ 7 ​ ln ( 70 ​ − 2 17 ​ ) ( 2 5 ​ + 17 ​ ) ( 70 ​ + 2 17 ​ ) ( 2 5 ​ − 17 ​ ) ​

Xét Đặt 

J equals integral subscript 1 superscript 2 fraction numerator u d u over denominator open parentheses u squared minus 5 close parentheses square root of 3 u squared plus 2 end root end fraction equals integral subscript square root of 5 end subscript superscript square root of 14 end superscript fraction numerator t d t over denominator open parentheses t squared minus 17 close parentheses t end fraction equals integral subscript square root of 5 end subscript superscript square root of 14 end superscript fraction numerator d t over denominator t squared minus 17 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 square root of 17 end fraction ln open vertical bar fraction numerator t minus square root of 17 over denominator plus square root of pi end fraction vertical line close vertical bar subscript square root of 5 end subscript superscript square root of 14 end superscript

Xét .Đặt 

Khi đó :

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tích phân của F 2 ​ = ∫ − 2 − 3/2 ​ ( 2 x + 1 ) − x 2 − 4 x − 3 ​ ( x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG