Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân .

Tính tích phân I equals integral subscript 1 superscript square root of 3 end superscript fraction numerator square root of 1 plus x squared end root over denominator x squared end fraction d x.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t x = tan u , v ớ i u ∈ ( − 2 π ​ ; 2 π ​ ) d x = cos 2 u d u ​ ; 1 + x 2 ​ = 1 + tan 2 u ​ = cos u 1 ​ Đ ổ i c ậ n : x = 1 t h ı ˋ u = 4 π ​ x = 3 ​ t h ı ˋ u = 3 π ​ T a c o ˊ I = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos u . cos 2 u sin 2 u ​ 1 ​ . cos 2 u d u ​ = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos u . sin 2 u d u ​ = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 u . sin 2 u cos u d u ​ Đ ặ t t = sin u ⇒ d t = cos u d u . T a đư ợ c I = ∫ 2 2 ​ ​ 2 3 ​ ​ ​ ( 1 − t 2 ) . t 2 d t ​ ha y I = ∫ 2 2 ​ ​ 2 3 ​ ​ ​ t 2 d t ​ + ∫ 2 2 ​ ​ 2 3 ​ ​ ​ 1 − t 2 d t ​ d t = − t 1 ​ ∣ ∣ ​ 2 3 ​ ​ 2 2 ​ ​ ​ + 2 1 ​ ln 1 − t 1 + t ​ ∣ ∣ ​ 2 3 ​ ​ 2 2 ​ ​ ​ = 2 ( 6 ​ 3 ​ − 2 ​ ​ ) + 2 1 ​ [ ln ( 2 − 3 ​ ) ( 2 + 2 ​ ) ( 2 + 3 ​ ) ( 2 − 2 ​ ) ​ ]

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = b ; A C = c ; A D = d . Gọi G là trung điểm của BCD thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG