Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân : I = ∫ 1 e ​ 1 + xlnx cos 2 x + ln ( ex ) + xcos 2 xlnx ​ d x

Tính tích phân : 

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c o ˊ : I = ∫ 1 e ​ 1 + xlnx cos 2 x + ln ( ex ) + xcos 2 xlnx ​ d x = ∫ 1 e ​ cos 2 xdx + ∫ 1 e ​ 1 + xlnx 1 + ln x ​ d x = ∫ 1 e ​ cos 2 xdx + ln ∣ 1 + xlnx ∣ ∣ ∣ ​ e 1 ​ + ln ( 1 + e ) = 2 1 ​ ( sin 2 e − sin 2 ) + ln ( 1 + e )

 

+

1

Câu hỏi tương tự

C h o s o ^ ˊ p h ứ c z 1 ​ t h ỏ a m a ~ n ∣ ( 1 + i ) z + 1 − 5 i ∣ = 2 2 ​ v a ˋ s o ^ ˊ p h ứ c z 2 ​ t h ỏ a m a ~ n ∣ z + 1 + 2 i ∣ = ∣ z + i ∣ . T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a ∣ z...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG