Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân:

Tính tích phân: display style I equals integral subscript 1 half end subscript superscript 2 end superscript   open parentheses x plus 1 minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell I equals integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x plus 1 minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x equals integral subscript 1 half end subscript superscript 2   e to the power of x plus 1 over x end exponent d x end cell row cell plus integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x end cell row cell I subscript 1 equals integral subscript 1 half end subscript superscript 2   e to the power of x plus 1 over x end exponent d x text  Đặt  end text open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell u equals e to the power of x plus 1 over x end exponent end cell row cell d v equals d x end cell end table close end cell row cell not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell d u equals open parentheses 1 minus 1 over x squared close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x end cell row cell v equals x end cell end table close end cell row cell I subscript 1 equals open x e to the power of x plus 1 over x end exponent close vertical bar subscript 1 half end subscript superscript 2 minus integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x end cell row cell equals 3 over 2 e to the power of 5 over 2 end exponent minus integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x end cell row cell not stretchy rightwards double arrow I equals I subscript 1 plus integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x equals 3 over 2 e to the power of 5 over 2 end exponent minus end cell row cell negative integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x end cell row cell plus integral subscript 1 half end subscript superscript 2   open parentheses x minus 1 over x close parentheses e to the power of x plus 1 over x end exponent d x equals 3 over 2 e to the power of 5 over 2 end exponent. end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG