Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 1 e ​ x 1 + ln 2 x ​ d x .

Tính tích phân 

  1. 1/3

  2. 2/3

  3. 1

  4. 4/3

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D.

I equals integral subscript 1 superscript e fraction numerator 1 plus ln squared x over denominator x end fraction d x equals integral subscript 1 superscript e open parentheses 1 plus ln squared x close parentheses d open parentheses ln x close parentheses equals open parentheses ln x plus fraction numerator ln cubed x over denominator 3 end fraction close parentheses large vertical line subscript 1 superscript e equals 4 over 3.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho parabol (P) y = x 2 vả hai điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = 2 . Tìm A, B sao cho diện tích hỉnh phẳng giởi hạn bởi (P) và đường thẳng AB đạt giá trị lớn nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG