Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân:

Tính tích phân: display style integral subscript 0 end subscript superscript 1 end superscript  square root of open parentheses 1 minus x to the power of 2 end exponent close parentheses to the power of 3 end exponent end root d x

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (1) Đặt x = sin t ⇒ d x = cos d t Khi x = 0 ⇒ t = 0 x = 1 ⇔ t = 2 π ​ Do đó (1):

Ta có: display style integral subscript 0 end subscript superscript 1 end superscript  square root of open parentheses 1 minus x to the power of 2 end exponent close parentheses to the power of 3 end exponent end root d x (1)

Đặt 

Khi 

Do đó (1):

display style table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell I equals integral subscript 0 end subscript superscript pi over 2 end superscript  square root of open parentheses 1 minus sin to the power of 2 end exponent invisible function application t close parentheses to the power of 3 end exponent end root cos invisible function application t d t end cell row cell equals integral subscript 0 end subscript superscript pi over 2 end superscript  cos to the power of 4 end exponent invisible function application t d t equals integral subscript 0 end subscript superscript pi over 2 end superscript  open parentheses fraction numerator 1 plus cos invisible function application 2 t over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of 2 end exponent d t end cell row cell equals 1 fourth integral subscript 0 end subscript superscript pi over 3 end superscript  open parentheses 1 plus 2 cos invisible function application 2 t plus cos to the power of 2 end exponent invisible function application 2 t close parentheses d t end cell row cell equals 1 fourth integral subscript 0 end subscript superscript pi over 2 end superscript  open parentheses 1 plus 2 cos invisible function application 2 t plus fraction numerator 1 plus cos invisible function application 4 t over denominator 2 end fraction close parentheses d t end cell end table

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell equals 1 fourth integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript  open parentheses 3 over 2 plus 2 cos invisible function application 2 t plus 1 half cos invisible function application 4 t close parentheses d t end cell row cell equals 3 over 8 integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript  d t plus 1 half integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript  cos invisible function application 2 t d t plus 1 over 8 integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript  cos invisible function application 4 t d t end cell row cell equals 3 over 16 pi plus open 1 fourth sin invisible function application 2 t close vertical bar subscript 0 superscript pi over 2 end superscript plus open 1 over 32 sin invisible function application 4 t close vertical bar subscript 0 superscript pi over 2 end superscript end cell row cell V ậ y space I equals 3 over 16 pi space end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Cho t í ch ph ân I n ​ = ∫ 0 4 π ​ ​ + 3 m ux tg n x d x (n l à s ố nguy ê n d ươ ng b ắ t k ỳ) a, Tính I n ​ khi n = 2 b, Ch ứ ng minh r ằ ng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG