Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân: ∫ 1 2 ​ x ( x + 1 ) 2 x + 1 ​ d x

Tính tích phân: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 1 2 ​ x ( x + 1 ) 2 x + 1 ​ d x = ∫ 1 2 ​ x ( x + 1 ) [ x ( x + 1 ) ] ′ ​ = ln [ 2 ( 2 + 1 ) ] − ln [ 1 ( 1 + 1 ) ] = ln 6 − ln 2 = ln 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [0;4]. Biết ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x = 5 . Tính ∫ 2 4 ​ f ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG