Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích các nghiệm của phương trình 9 x − 3 x + 1 + 2 = 0

Tính tích các nghiệm của phương trình 

  1. 0

  2. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9 x − 3 x + 1 + 2 = 0 Khi đó tích các nghiệm của phương trình là 0 .

Khi đó tích các nghiệm của phương trình là 0 .

1

Câu hỏi tương tự

Chọn (x, y) để hàm số w = 3 x 2 − xy + 2 y 2 − 4 x − 7 y + 20 đạt giá trị cực tiểu, với điều kiện x + y ≥ 15

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG