Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích các đơn thức , sau đó tìm hệ số , tìm bậc : D = ( 4 1 ​ x 3 y ) . ( − 2 x 3 y 5 )

Tính tích các đơn thức , sau đó tìm hệ số , tìm bậc :

 

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D = ( 4 1 ​ x 3 y ) . ( − 2 x 3 y 5 ) = 2 − 1 ​ x 6 y 6 Vậy đơn thức có hệ số là : 2 − 1 ​ và bậc là : 12

Vậy đơn thức có hệ số là :  và bậc là : 12 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì: A = ( 2 − n ) . ( n 2 − 3 n + 1 ) + n . ( n 2 + 12 ) + 8 chia hết cho 5 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG