Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính số hạng không chứa x trong khai triển ( x 2 − 2 x 1 ​ ) 15

Tính số hạng không chứa x trong khai triển 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 1024 3003 ​ Ta có : Số hạng không chứa x tương ứng với trường hợp 30-3k=0 <=> k = 10. Vậy số hạng không chứa x là: 1024 3003 ​

ĐÁP ÁN C.  

Ta có : 
Số hạng không chứa x tương ứng với trường hợp 30-3k=0 <=> k = 10.
 Vậy số hạng không chứa x là: 

1

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG