Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = 3. e − x + 2017 e c o s x

Tính đạo hàm của hàm số y = 

  1. y ' =  

  2. y ' =  

  3. y ' =  

  4. y ' =  

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B Ta cóy ' = − 3. e − x − 2017 sin x . e c o s x

Lời giải 

Đáp án B

Ta có y ' =  

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG