Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số f ( x ) = 2 3 x − 1 thì khẳng định nào sau đây đúng?

Tính đạo hàm của hàm số   thì khẳng định nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) = 2 3 x − 1 ⇒ f ′ ( x ) = ( 3 x − 1 ) ′ . 2 3 x − 1 ln ( 2 ) = 3. ln ( 2 ) . 2 3 x − 1

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG