Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số y equals e to the power of x log left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis

  1. y apostrophe equals e to the power of x fraction numerator 1 over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction

  2. y apostrophe equals e to the power of x fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction

  3. y apostrophe equals e to the power of x open parentheses log left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis plus fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction close parentheses

  4. y apostrophe equals e to the power of x open parentheses log left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis plus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln 10 end fraction close parentheses

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ∣ ∣ ​ sin x + cos x + tan x + co t x + sin x 1 ​ + cos x 1 ​ ∣ ∣ ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG