Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số y = ln ( x ​ + 1 )

Tính đạo hàm của hàm số 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = x ​ + 1 ( x ​ + 1 ) ′ ​ = 2 x ​ ( x ​ + 1 ) 1 ​ = 2 x + 2 x ​ 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

T ì m t ậ p x á c đị nh c ủ a h à m s ố y = ( 2 x − 1 ) − 3 n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG