Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số

Tính đạo hàm của hàm số y equals x e to the power of 2 x plus 1 end exponent

  1. y apostrophe equals e left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis e to the power of 2 x plus 1 end exponent

  2. y apostrophe equals e left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis e to the power of 2 x end exponent

  3. y apostrophe equals 2 e to the power of 2 x plus 1 end exponent

  4. y apostrophe equals e to the power of 2 x plus 1 end exponent

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xác định tham số m sao cho hàm số y = x + m x ​ đạt cực trị tại x = 1 .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG