Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính nhanh 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45

Tính nhanh 

R. Roboteacher82

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 = 35. ( 34 + 86 ) + 65. ( 75 + 45 ) = 35.120 + 65.120 = ( 35 + 65 ) .120 = 100.120 = 12000

   

5

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính hợp lí (nếu có thể) ( 4 − 3 ​ + 3 2 ​ ) : 11 5 ​ + ( 4 − 1 ​ + 3 1 ​ ) : 11 5 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG