Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1)

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: 34.54 – (152 + 1)(152 – 1)

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1) = 15 4 – (15 4 – 1) = 15 4 – 15 4 + 1 = 1

34.54 – (152 + 1)(152 – 1) = 154 – (154 – 1) = 154 – 154 + 1 = 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các hệ số a, b, c sao cho đa thức 3 x 4 + a x 2 + b x + c chia hết cho đa thức (x-2) và chia cho đa thức x 2 − 1 được thương và còn dư ( − 7 x − 1 )

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG