Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính nhanh a) (42 – 98) – ( 42 – 12) - 12 b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Tính nhanh

a) (42 – 98) – ( 42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Đ. Mỹ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12 = 42 – 98 – 42 + 12 - 12 = (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98 = - 98 b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25) = [(-5).(-2)].[4.(-25)].3 = - 3000

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= [(-5).(-2)].[4.(-25)].3

= - 3000

2

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG