Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính nguyên hàm ∫ tan 2 ( 2 x ) d x

Tính nguyên hàm 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∫ tan 2 ( 2 x ) d x = ∫ ( cos 2 ( 2 x ) 1 ​ − 1 ) d x = ∫ ( cos 2 ( 2 x ) 1 ​ ) d x − ∫ d x = 2 1 ​ tan ( 2 x ) − x + C

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tích phân là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG