Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính nguyên hàm A. B. C. D.

Tính nguyên hàm I equals integral left parenthesis 2 to the power of x plus 3 to the power of x right parenthesis d x

A. I equals fraction numerator ln 2 over denominator 2 end fraction plus fraction numerator l n 3 over denominator 3 end fraction plus C

B. I equals fraction numerator ln 2 over denominator 2 to the power of x end fraction plus fraction numerator l n 3 over denominator 3 to the power of x end fraction plus C

C. I equals fraction numerator 2 to the power of x over denominator ln 2 end fraction plus fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C

D. I equals negative fraction numerator ln 2 over denominator 2 end fraction minus fraction numerator l n 3 over denominator 3 end fraction plus C 

  1. I equals fraction numerator ln 2 over denominator 2 end fraction plus fraction numerator l n 3 over denominator 3 end fraction plus C 

  2. I equals fraction numerator ln 2 over denominator 2 to the power of x end fraction plus fraction numerator l n 3 over denominator 3 to the power of x end fraction plus C 

  3. I equals fraction numerator 2 to the power of x over denominator ln 2 end fraction plus fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 

  4. I equals negative fraction numerator ln 2 over denominator 2 end fraction minus fraction numerator l n 3 over denominator 3 end fraction plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn C.

Ta có: I equals integral left parenthesis 2 to the power of x plus 3 to the power of x right parenthesis d xequals integral 2 to the power of x d x plus integral 3 to the power of x d x equalsfraction numerator 2 to the power of x over denominator ln 2 end fraction plus fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C
Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG