Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; –3) đến mặt phẳng sau: 2 x – y + 2 z – 9 = 0

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; –3) đến mặt phẳng sau:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta đặt mp ( α ) : 2 x − y + 2 z − 9 = 0 d ( A ; ( α ) ) = 2 2 + ( − 1 ) 2 + 2 2 ​ ∣ 2.2 − 4 + 2. ( − 3 ) − 9 ∣ ​ = 5

Ta đặt :

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ộ̣ t ọ a độ Để c á c tr ự c chu ẩ n Oxyz cho t ứ di ệ n ABCD v ớ i A ( 3 , 2 , 6 ) , B ( 3 , − 1 , 0 ) , C ( 0 , − 7 , 3 ) , D ( − 2 , 1 , − 1 ) a/ Ch ứ ng minh r ằ ng t ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG