Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x + x 2 4 ​ trên khoảng ( 0 ; + ∞ )

Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: y ′ = 1 − x 3 8 ​ = x 3 x 3 − 8 ​ y ′ = 0 ⇔ x 3 = 8 ⇔ x = 2 Bảng biến thiên: Vậy ( 0 ; + ∞ ) min ​ y = 3

Chọn C

Ta có: 

Bảng biến thiên: 

Vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏnhất của hàm số: y = x 6 + 4 ( 1 − x 2 ) 3 trên đoạn [ − 1 ; 1 ]

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG