Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của tích phân I = I = ∫ 1 2 ​ + 3 m u ( 2 x − 1 ) ln x d x

Tính giá trị của tích phân I = 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t space u equals ln x comma d v equals left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis d x not stretchy rightwards double arrow d u equals 1 over x d x comma v equals x squared minus x I equals open open parentheses x squared minus x close parentheses ln x close vertical bar subscript 1 superscript 2 minus integral subscript 1 superscript 2   left parenthesis x minus 1 right parenthesis d x equals 2 ln 2 minus open open parentheses x squared over 2 minus x close parentheses close vertical bar subscript 1 superscript 2 equals 2 ln 2 minus 1 half.

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ ạ o h a ˋ m f ′ ( x ) l i e ^ n t ụ c t r e ^ n [ 0 ; 2 ] v a ˋ f ( 2 ) = 3 , ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 3 T ı ˊ nh I = ∫ 0 2 ​ x f ′ ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG