Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức tại và

 Tính giá trị của biểu thức A equals 8 x cubed plus 12 x squared y plus 6 x y squared plus y cubed tại x equals 2 và y equals negative 1

  1.  undefined

  2.  undefined

  3.  27

  4.  undefined

N. Võ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là câu C:

Đáp án đúng là câu C: 27

9

Câu hỏi tương tự

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử x 4 + x 3 + x 2 − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG