Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức ( x − 3 ) ( x + 3 ) − ( x + 2 ) ( x − 1 ) tại x = 3 1 ​

Tính giá trị của biểu thức 

tại 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 3 ) ( x + 3 ) − ( x + 2 ) ( x − 1 ) = x 2 − 9 − x ( x − 1 ) − 2 ( x − 1 ) = x 2 − 9 − x 2 + x − 2 x + 2 = ( x 2 − x 2 ) + ( x − 2 x ) − ( 9 − 2 ) = − x − 7 ​ Thay x = 3 1 ​ vào biểu thức -x-7 ta được − 3 1 ​ − 7 = − 3 22 ​ Vậy với x = 3 1 ​ thì biểu thức đã cho có giá trị bằng − 3 22 ​

Thay vào biểu thức -x-7 ta được

Vậy với thì biểu thức đã cho có giá trị bằng  

4

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức x − 1 x + 1 ​ − 2 x + 2 2 x ​ có giá trị bằng 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG