Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức sau: (– x 2 y 5 ) 2 : (– x 2 y 5 ) tại x = 2 1 ​ và y = – 1.

Tính giá trị của biểu thức sau:

(– x2y5)2 : (– x2y5) tại x =  và y = – 1.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (– x 2 y 5 ) 2 : (– x 2 y 5 ) = (– x 2 y 5 ) 2-1 = – x 2 y 5 Thay x = 2 1 ​ và y = – 1 vào biểu thức ta được: − ( 2 1 ​ ) 2 ⋅ ( − 1 ) 5 = − 4 1 ​ ⋅ ( − 1 ) = 4 1 ​ Vậy giá trị của biểu thức tại x = 2 1 ​ và y = – 1 là 4 1 ​

Ta có: (– x2y5)2 : (– x2y5) = (– x2y5)2-1 = – x2y5

Thay x =  và y = – 1 vào biểu thức ta được:

Vậy giá trị của biểu thức tại x =  và y = – 1 là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho f(x) là đa thức có hệ số nguyên. Biết f(0), f(1) là các số lẻ. Chứng minh rằng f(x) không có nghiệm nguyên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG