Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức sau: lo g 6 ​ 36 .

Tính giá trị của biểu thức sau: .

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 6 ​ 36 = lo g 6 ​ 6 2 = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Cho x = a a 3 a ​ ​ với a > 0 , a  = 1 .Tính giá trị của biểu thức P = lo g a ​ x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG