Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức P = (-4x 3 y 3 + x 3 y 4 ) : 2xy 2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y = A. B. C. D.

Tính giá trị của biểu thức P = (-4x3y3 + x3y4) : 2xy2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y = fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction

A. P equals fraction numerator negative 19 over denominator 8 end fraction

B.P equals 19 over 8

C.P equals 8 over 19

D. P equals 9 over 8

  1. P equals fraction numerator negative 19 over denominator 8 end fraction

  2. P equals 19 over 8

  3. P equals 8 over 19

  4. P equals 9 over 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 có đáp án

Đáp án cần chọn là: B. P equals 19 over 8

1

Câu hỏi tương tự

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG