Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức x 3 + y 3 − 3 x 2 + 3 x y − 3 y 2 biết x+y=3

Tính giá trị của biểu thức 

biết x+y=3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với x+y=3 ta có x 3 + y 3 − 3 x 2 + 3 x y − 3 y 2 = x 3 + y 3 − 3 ( x 2 − x y + y 2 ) = x 3 + y 3 − ( x + y ) ( x 2 − x y + y 2 ) = x 3 + y 3 − ( x 3 + y 3 ) = 0 ​ Vậy với x+y=3 thì biểu thức đã cho có giá trị bằng 0 .

Với x+y=3 ta có 

Vậy với x+y=3 thì biểu thức đã cho có giá trị bằng 0 .

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x: − 2 ( x − 7 ) ( x + 3 ) + ( 5 x − 1 ) ( x + 4 ) − 3 x 2 − 27 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG