Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức B = x 6 – 2x 4 + x 3 + x 2 – x khi x 3 – x = 6: A. 36 B. 42 C. 48 D. 56

Tính giá trị của biểu thức B = x6 – 2x4 + x3 + x2 – x khi x3 – x = 6:

A. 36          

B. 42          

C. 48          

D. 56

  1. 36 

  2. 42

  3. 48

  4. 56

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải B = x 6 – 2x 4 + x 3 + x 2 – x ⇔ B = x 6 – x 4 – x 4 + x 3 + x 2 – x ⇔ B = (x 6 – x 4 ) – (x 4 – x 2 ) + (x 3 – x) ⇔ B = x 3 (x 3 – x) – x(x 3 – x) + (x 3 – x) ⇔ B = (x 3 – x + 1)(x 3 – x) Tại x 3 – x = 6, ta có B = (6 + 1).6 = 7.6 = 42 Đáp án cần chọn là: B. 42

Lời giải

B = x6 – 2x4 + x3 + x2 – x

⇔ B = x6 – x4 – x4 + x3 + x2 – x

⇔ B = (x6 – x4) – (x4 – x2) + (x3 – x)

⇔ B = x3(x3 – x) – x(x3 – x) + (x3 – x)

⇔ B = (x3 – x + 1)(x3 – x)

Tại x3 – x = 6, ta có B = (6 + 1).6 = 7.6 = 42

Đáp án cần chọn là: B. 42

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn đa thức 16x 2 – 4x + ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG