Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991: A. 5000000 B. 500000 C. 50000 D. 5000

Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991:

A. 5000000

B. 500000  

C. 50000    

D. 5000

  1. 5000000

  2. 500000  

  3. 50000    

  4. 5000

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải A = x(x – 2009) – y(2009 – x) ⇔ A = x(x – 2009) + y(x – 2009) ⇔ A = (x + y)(x – 2009) Với x =3009 và y = 1991, giá trị của biểu thức là: A = (3009 + 1991)(3009 – 2009) = 5000.1000 = 5000000 Đáp án cần chọn là: A. 5000000

Lời giải

A = x(x – 2009) – y(2009 – x)

⇔ A = x(x – 2009) + y(x – 2009)

⇔ A = (x + y)(x – 2009)

Với x =3009 và y = 1991, giá trị của biểu thức là:

A = (3009 + 1991)(3009 – 2009) = 5000.1000 = 5000000

Đáp án cần chọn là: A. 5000000

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG