Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức A = x 2 – 5x + xy – 5y tại x = -5; y = -8 A. 130 B. 120 C. 140 D. 150

Tính giá trị của biểu thức A = x2 – 5x + xy – 5y tại x = -5; y = -8

A. 130        

B. 120        

C. 140        

D. 150

  1. 130

  2. 120

  3. 140

  4. 150

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải A = x 2 – 5x + xy – 5y = (x 2 + xy) – (5x + 5y) = x(x + y) – 5(x + y) = (x – 5)(x + y) Tại x = -5; y = -8 ta có A = (-5 – 5)(-5 – 8) = (-10)(-13) = 130 Đáp án cần chọn là: A. 130

Lời giải

A = x2 – 5x + xy – 5y = (x2 + xy) – (5x + 5y) = x(x + y) – 5(x + y)

= (x – 5)(x + y)

Tại x = -5; y = -8 ta có

A = (-5 – 5)(-5 – 8) = (-10)(-13) = 130

Đáp án cần chọn là: A. 130

3

Câu hỏi tương tự

Cho x = 10 – y. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức N = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 + x 2 + 2xy + y 2 A. N > 1200 B. N < 1000 C. N < 0 D. N > ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG