Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức: 

negative 3 over 4 a to the power of 5 b cubed c squared divided by open parentheses negative 3 over 2 a squared b squared c close parentheses comma a equals negative 2 semicolon b equals 3 semicolon space c equals 1 half

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đơn thứcAcho đơn thứcB(trường hợpAchia hết choB) ta làm như sau: - Chia hệ số của đơn thứcAcho hệ số của đơn thứcB. - Chia lũy thừa của từng biến trongAcho lũy thừa của cùng biến đó trongB. - Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn đa thức 16x 2 – 4x + ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG