Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức: 


A equals x open parentheses x plus 2 close parentheses open parentheses x minus 2 close parentheses minus open parentheses x minus 3 close parentheses open parentheses x squared plus 3 x plus 9 close parentheses v ớ i space x equals 1 fourth 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút gọn A rồi thay vào để tính toán. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Rút gọn A rồi thay x equals 1 fourth vào để tính toán. 

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG