Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức: 


A equals x open parentheses x plus 2 close parentheses open parentheses x minus 2 close parentheses minus open parentheses x minus 3 close parentheses open parentheses x squared plus 3 x plus 9 close parentheses v ớ i space x equals 1 fourth 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút gọn A rồi thay vào để tính toán. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Rút gọn A rồi thay x equals 1 fourth vào để tính toán. 

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 3 – 5x + 4 ta được A. (x + 1)(x 2 + x – 4) B. (x – 1)(x 2 – x – 4) C. (x – 1)(x 2 + x – 4) D. (x – 1)(x 2 + x + 4)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG