Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

 

Tính giá trị của biểu thức:  

open parentheses 2 x y squared divided by 5 y cubed close parentheses divided by y squared plus open parentheses 12 x y plus 6 x squared close parentheses t ạ i space x space equals negative 3 comma space y space equals negative 12 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đa thứcAcho đơn thứcB(trường hợp các hạng tử của đa thứcAđều chia hết cho đơn thứcB), ta chia mỗi hạng tử củaAchoBrồi cộng các kết quả với nhau. Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG