Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

 Tính giá trị của biểu thức: 

open parentheses 3 x squared plus 4 x squared y close parentheses divided by x squared minus open parentheses 10 x y plus 15 y squared close parentheses divided by open parentheses 5 y close parentheses t ạ i space x equals 2 semicolon space y space equals negative 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đa thứcAcho đơn thứcB(trường hợp các hạng tử của đa thứcAAđều chia hết cho đơn thứcBB), ta chia mỗi hạng tử củaAchoBrồi cộng các kết quả với nhau. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức AA đều chia hết cho đơn thức BB), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x 2 + 10xy – 4x – 8y A. (5x – 2y)(x + 4y) B. (5x + 4)(x – 2y) C. (x + 2y)(5x – 4) D. (5x – 4)(x – 2y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG