Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức:  

P equals open parentheses 2 x minus 1 close parentheses open parentheses 4 x squared plus 2 x plus 1 close parentheses minus 4 x open parentheses 2 x squared minus 3 close parentheses v ớ i space x equals 1 half 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG