Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức

Tính giá trị biểu thức P equals fraction numerator left parenthesis 4 plus 2 square root of 3 right parenthesis to the power of 2018. left parenthesis 1 minus square root of 3 right parenthesis to the power of 2017 over denominator left parenthesis 1 plus square root of 3 right parenthesis to the power of 2018 end fraction

  1. P equals negative 2 to the power of 2017

  2. P equals negative 1

  3. P equals negative 2 to the power of 2019

  4. P equals 2 to the power of 2018

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

begin mathsize 18px style P equals fraction numerator left parenthesis 4 plus 2 square root of 3 right parenthesis to the power of 2018. left parenthesis 1 minus square root of 3 right parenthesis to the power of 2017 over denominator left parenthesis 1 plus square root of 3 right parenthesis to the power of 2019 end fraction equals open parentheses fraction numerator left parenthesis left parenthesis square root of 3 plus 1 right parenthesis squared right parenthesis to the power of 2018. left parenthesis 1 minus square root of 3 right parenthesis to the power of 2017 over denominator left parenthesis 1 plus square root of 3 right parenthesis to the power of 2019 end fraction close parentheses equals left parenthesis square root of 3 plus 1 right parenthesis to the power of 2017. left parenthesis 1 minus square root of 3 right parenthesis to the power of 2017 equals open square brackets left parenthesis square root of 3 plus 1 right parenthesis left parenthesis 1 minus square root of 3 right parenthesis close square brackets to the power of 2017 space equals left parenthesis negative 2 right parenthesis to the power of 2017 equals negative 2 to the power of 2017 end style

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG