Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức sau: x = 3 6 1 − l o g 6 ​ 3 + 5 − 2 l o g 5 ​ 6 .

Tính giá trị biểu thức sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x = 3 6 1 − l o g 6 ​ 3 + 5 − 2 l o g 5 ​ 6 ⇔ x = 3 6 l o g 6 ​ 3 36 ​ + ( 5 l o g 5 ​ 6 ) − 2 ⇔ x = 9 36 ​ + 6 − 2 = 36 145 ​ .

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình : log 5 x = log 7 (x + 2) (1)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG