Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức sau: B = cos 0 ∘ + cos 2 0 ∘ + cos 4 0 ∘ + ⋯ + cos 16 0 ∘ + cos 18 0 ∘

Tính giá trị biểu thức sau:

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

table attributes columnalign right left end attributes row blank cell B equals open parentheses cos invisible function application 0 to the power of ring operator plus cos invisible function application 180 to the power of ring operator close parentheses plus open parentheses cos invisible function application 20 to the power of ring operator plus cos invisible function application 160 to the power of ring operator close parentheses end cell row blank cell plus horizontal ellipsis plus open parentheses cos invisible function application 80 to the power of ring operator plus cos invisible function application 100 to the power of ring operator close parentheses end cell row blank cell blank equals open parentheses cos invisible function application 0 to the power of ring operator minus cos invisible function application 0 to the power of ring operator close parentheses plus open parentheses cos invisible function application 20 to the power of ring operator minus cos invisible function application 20 to the power of ring operator close parentheses end cell row blank cell plus horizontal ellipsis plus open parentheses cos invisible function application 80 to the power of ring operator minus cos invisible function application 80 to the power of ring operator close parentheses end cell row blank cell blank equals 0 end cell end table

 

19

Câu hỏi tương tự

Cho △ ABC, biết: A + B A . sin A + B . sin B ​ + B + C B . sin B + C . sin C ​ + C + A C . sin C + A . sin A ​ = sin A + sin B + sin C . CMR △ ABC đều.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG