Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức sau: A = a 2 sin 9 0 ∘ + b 2 cos 9 0 ∘ + c 2 cos 18 0 ∘

Tính giá trị biểu thức sau:

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = a 2 ⋅ 1 + b 2 ⋅ 0 + c 2 ⋅ ( − 1 ) = a 2 − c 2

 

 

11

Câu hỏi tương tự

Giá trị cos 45 ◦ + sin 45 ◦ bằng bao nhiêu?

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG