Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức sau:

Tính giá trị biểu thức sau: 
a. space A equals 3 square root of 8 minus 2 square root of 18 plus 4 square root of 72 b. space B equals square root of 6 minus 2 square root of 5 end root minus square root of open parentheses 1 plus square root of 5 close parentheses squared end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(bấm máy 0. 25)

(bấm máy 0. 25)

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG