Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức P = x 3 – 3x 2 + 3x với x = 101 A. 100 3 + 1 B. 100 3 – 1 C. 100 3 D. 101 3

Tính giá trị biểu thức P = x3 – 3x2 + 3x với x = 101

A. 1003+ 1  

B. 1003 – 1 

C. 1003       

D. 1013

  1. 1003+ 1  

  2. 1003 – 1 

  3. 1003       

  4.  1013

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có P = x 3 – 3x 2 + 3x – 1 + 1 = (x – 1) 3 + 1 Thay x = 101 vào P ta được P = (101 – 1) 3 + 1 = 100 3 + 1 Đáp án cần chọn là: A. 100 3 + 1

Lời giải

Ta có

P = x3 – 3x2 + 3x – 1 + 1 = (x – 1)3 + 1

Thay x = 101 vào P ta được

P = (101 – 1)3 + 1 = 1003 + 1

Đáp án cần chọn là: A. 1003+ 1  

1

Câu hỏi tương tự

Cho x = 10 – y. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức N = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 + x 2 + 2xy + y 2 A. N > 1200 B. N < 1000 C. N < 0 D. N > ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG