Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức P = ( − 4 x 3 y 3 + x 3 y 4 ) ÷ 2 xy 2 − xy ( 2 x − xy ) cho x = 1 ; y = 2 − 1 ​

Tính giá trị biểu thức  cho 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P = ( − 4 x 3 y 3 + x 3 y 4 ) ÷ 2 xy 2 − xy ( 2 x − xy ) = − 2 x 2 y + 2 1 ​ x 2 y 2 − 2 x 2 y + x 2 y 2 = − 4 x 2 y + 2 3 ​ x 2 y 2 Thay x = 1 ; y = 2 − 1 ​ vào P, ta được: P = − 4.1. ( 2 − 1 ​ ) + 2 3 ​ .1. 4 1 ​ = 8 19 ​

Thay  vào P, ta được: 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức ( 3 x − 5 ) ( 2 x + 11 ) − ( 2 x + 3 ) ( 3 x + 7 ) là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG