Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giới hạn

 Tính giới hạn lim for x not stretchy rightwards arrow negative 1 of left parenthesis x cubed minus 3 x plus 2 right parenthesis 

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. 0

  3. 4

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lim for x not stretchy rightwards arrow negative 1 of left parenthesis x cubed minus 3 x plus 2 right parenthesis equals left parenthesis negative 1 right parenthesis cubed minus 3 left parenthesis negative 1 right parenthesis plus 2 equals 4.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { x − 1 1 ​ − x 3 − 1 3 ​ khi x > 1 m x + 2 ​ . Với giá trị nào của m thì hàm số có giới hạn tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG