Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giới hạn I = x → 2 − lim ​ x − 2 3 x 2 − 2 ​

Tính giới hạn 

  1. I không xác định

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ lim x → 2 − ​ ( 3 x 2 − 2 ) = 3. ( − 2 ) 2 − 2 = 10 > 0 lim x → 2 − ​ ( x − 2 ) = 2 − 2 = 0 x → 2 − ⇒ x < 2 ⇒ x − 2 < 0 ​ ⇒ I = x → 2 − lim ​ x − 2 3 x 2 − 2 ​ = − ∞

Chọn B

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [−3;2] và có bảng biến thiên như sau: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn [−1;2]. Tính M+m.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG