Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính giới hạn sau: B = x → 3 lim ​ x − 3 ln ( x 2 − 4 x + 4 ) ​

Tính giới hạn sau: 

R. Roboctvx80

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: B = x → 3 lim ​ x − 3 ln ( x 2 − 4 x + 4 ) ​ = x → 3 lim ​ x − 3 ln ( x − 2 ) 2 ​ = x → 3 lim ​ x − 3 2 ln ( x − 2 ) ​ = 2 x → 3 lim ​ x − 3 ln ( x − 2 ) ​ Đặt t = x − 3 ⇒ x → 3 lim ​ x − 3 ln ( x − 2 ) ​ = t → 0 lim ​ t ln ( t + 1 ) ​ = 1 Vậy B = 2.1 = 2

Ta có:

Đặt 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định D = R khi

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG