Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích S của tam giác ABC vẽ trên các véc tơ A B = m + n ; A C = m − 2 n . Biết rằng ∣ ∣ ​ m ⇀ ∣ ∣ ​ = 2 , ∣ ∣ ​ n ∣ ∣ ​ = 1 và góc giữa hai véc tơ m , n bằng 60°. Đáp án nào đúng?

Tính diện tích S của tam giác ABC vẽ trên các véc tơ 
. Biết rằng  và góc giữa hai véc tơ bằng 60°. Đáp án nào đúng?

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho các điểm A(- 1, 3), B(1, 1) và đường thẳng (d) có phương trình y = 2x. Xác định điểm Ctrênđường thẳng (d) sao cho tam giác ABC cân. Có bao nhiêu điểm Cthoả mãn đ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG