Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích S của hình phẳng H giới hạn bởi : Đồ thị hàm số: y = − x ​ , trục hoành và đường thẳng y=2-x.

Tính diện tích S của hình phẳng H giới hạn bởi : Đồ thị hàm số: , trục hoành và đường thẳng y=2-x.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số: y = − x ​ và đường thẳng y=2-x là nghiệm của phương trình: − x ​ = 2 − x ⇔ x ​ = x − 2 Diện tích hình phẳng H: S = ∫ 0 2 ​ + 3 m u x ​ dx + ∫ 2 4 ​ + 3 m u ( 2 − x + x ​ ) dx

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số: và đường thẳng y=2-x là nghiệm của phương trình:
left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater or equal than 2 end cell row cell x equals x squared minus 4 x plus 4 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater or equal than 2 end cell row cell x squared minus 5 x plus 4 equals 0 end cell end table left right double arrow x equals 4 close close
Diện tích hình phẳng H: 

open open equals open square brackets 2 over 3 square root of straight x cubed end root close square brackets close square brackets subscript 0 superscript 2 plus open square brackets 2 straight x minus straight x squared over 2 plus 2 over 3 square root of straight x cubed end root close square brackets close square brackets subscript 2 superscript 4 equals fraction numerator 4 square root of 2 over denominator 3 end fraction plus open parentheses 16 over 3 minus 2 minus fraction numerator 4 square root of 2 over denominator 3 end fraction close parentheses equals 10 over 3

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG