Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = lnx, x = 1, x = e và Ox

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = lnx, x = 1, x = e và Ox

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do ln x ≥ 0 ∀ x ∈ [ 1 ; e ] S = ∫ 1 e ​ ∣ ln x ∣ d x = ∫ 1 e ​ ln x d x = x ( ln x − 1 ) ∣ 1 e ​ = 1 Vậy S = 1 (đvdt)

Do 

Vậy  (đvdt)

1

Câu hỏi tương tự

Xét đa thức P(x) có bảng xét dấu trên đoạn [-1;2] như sau: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=P(x),trục hoành và các đường thẳn x=-1; x=2. Chọn khẳng định đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG